• دولت عباسی تنها روی شانه های ابومسلم استوار شد، او بود که دولت عباسی را بوجود آورد و تخم این دولت را غرس نمود و اگرتلاش ابومسلم نبود، پرچم بنی […]
  • از تلاشهای محوری امام کاظم (ع) بارور نمودن فقه و فرهنگ تشیع میباشد. همان گونه که امام باقر (ع) و امام صادق (ع) از فرصت پدید آمده کمال بهرهوری را […]
  • شیخ او را از اصحاب حضرت موسی بن جعفر (ع) ذکر نموده است [۱] .در فهرست فرموده: حماد بن عثمان بن الناب ثقهی جلیلالقدر، او را کتابی است [۲] .و […]