• خداوند دعای ولی خود، عبد صالح علیه السلام را مستجاب کرد، و دشمن وی طاغوت ستمپیشه را هلاک ساخت، و بندگان خویشو مردم سراسر کشور را از شر وجود او […]
  • پیش از این که از هوش و ذکاوت امام موسی علیه السلام که در نوجوانی بدان شهرت داشت سخن بگوییم، به عوامل و اسبابپرورشی میپردازیم که باعث فراهم آمدن شخصیتهای […]
  • سفاح بیمار شد و چند روز در آن حال ماند تا بدترین و سختترین رنجها را بکشد، در پی همان بیماری از دنیا رفت. وقتی کهبیماریاش سنگین شد و مرضش […]