• مهدی عباسی گرچه در ابتدای امر با مخالفان از جمله علویان مدارا کرد، لیکن پس از استقرار در مسند خلافت بدین نتیجه رسید که بقای سلطنتش جز با فشار و […]
  • خداوند پیامبران و فرستادگانش را به سوی بندگانش بر نینگیخته، مگر آنکه از جانب خدا خرد ورزند. پس نیکوترینشان از نظر پذیرش، بهترینشان از نظر معرفت به خداست، و داناترینشان […]
  • مطابق بعضی از روایات، هنگامی که مهدی عباسی بر مسند خلافت نشست تصمیم گرفت امام کاظم علیه السلام را به قتل رساند، نیمه های شب حمید بن قحطبه (میرغضب سپاهش) […]