• عالم بزرگ شیخ مفید (ره) در ارشاد، مینویسد: روایت شده؛ وقتی که لحظات آخر عمر امام کاظم (ع) فرارسید، به سندی بن شاهک (زندانبان) فرمود: «دوستی در بغداد دارم که […]
  • آوردهاند وقتی آزار میشد یا پشت سرش بدگویی میکردند، همین که خبردار میشد، به جای واکنش منفی، کیسهای پر از زر و سیم برای آزار رسان میفرستاد. [۱] ابن جوزی […]
  • اشارهعوذه مولانا الکاظم علیهالسلام لما القی فی برکه السباع: بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله وحده وحده وحده، انجز وعده، و نصر عبده، و اعز جنده، و هزم […]