امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

امام کاظم و زندان آزمونی دیگر

محیط زندان هماره محل آزمودن افراد زندانی است. برخی با کمترین سختی خود را باخته از اهداف خویش باز میمانند. لیکن افراد مقاوم و ثابت قدم از فرصت زندان به بهترین شیوه بهرهوری نموده و به اهداف خویش نزدیک میشوند. اینک فرزند فاطمه علیهاالسلام که حدود چهار سال از عمر با برکت خویش را در زندان بغداد میگذارند [۴۹۳] ، بهترین فرصت سازی را در جهت اهداف خویش نموده، بهره می برد. امام همام انواع شکنجهها را به جسم و جان خویش هموار میسازد. امام استوار و پایدار در برابر سختی هایی که دشمن فراهم آورده، میایستد. امام با نشاط و شادابی عمر خویش را در زندان سپری مینماید. در مرحله نخست جسم و جان خویش را به خدای سبحان میسپارد. و با خضوع و کرنش در پیشگاه خدا در برابر هیچ قدرتی خضوع نمیکند. امام در این محیط آن گونه به عبادت خدا میپردازد که نمونه ندارد. هماره روزه میگیرد هماره به نماز و تهجد و عبادت خدا میپردازد. هماره سر به سجده در پیشگاه با عظمت خدا میساید. آن گونه سجده های طولانی انجام میدهد که هنگامی که کسی نگاهش به وی میافتاد، گمان می کرد پارچهای در گوشهای افتاده است. [ صفحه ۲۰۳] روح بلند عرشی امام کاظم (ع) تا آن مقدار عظیم و بزرگ است که هنگامی که پیشنهاد میشود در برابر هارون خضوع کند و از وی درخواست نجات و آزادی خویش را بخواهد! در جواب میفرماید هرگز! خدای سبحان میفرماید: هر کس به غیر من اعتماد کند اسباب آسمان و زمین را از وی قطع میکنم و وی را زبون و بیچاره میسازم! ما اعتصم عبد من عبادی بأحد من خلقی دونی و عرفت ذلک منه الا قطعت عنه اسباب السماء و أسخت الارض من تحته. [۴۹۴] . این مقاومت امام همام است. هارون با شکنجه و تهمت و ترفند میخواهد روحیه سترگ امام را بشکند، لیکن کوچکتر از این است. امام از زندان به هارون مینگارد هر روز که میگذرد، روزی از روزهای امتحان من سپری می شود و روزی از روزهای خوش تو پایان مییابد. باشد تا آن روزی فرا رسد که پایان ندارد. آنجا حقایق و برنده و بازنده از یکدیگر شفاف خواهند شد، هناک یخسر فیه المبطلون. [۴۹۵] امام همام با تقویت روح خود با پرستش و عبادت خدا این گونه عظمت میآفریند و در برابر ستم و ستمگران مقاومت میکند.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *