امامت و رهبری، حاکمان زمان

دست برداشتن مردم از املاکشان

به خاطر سنگینی مالیاتها، کشاورزان ناتوان تصمیم گرفتند تا از اراضی خود دست بکشند و برخی از آنها به این روش پناه بردند
که املاکشان را به نام یکی از شخصیتهای عرب و یا به نام یکی از رجال دولت – به خاطر حمایت ایشان – ثبت کنند و آنها در
برابر این واگذاری، به نوعی از محصول کشاورزی آنان، دفاع میکردند [ ۵۲۷ ] در زمان حکومت حجاج، انبوه زیادی از ملاکین
اراضی خود را به نام مسلمۀ بن عبدالملک ثبت کردند. مردم مسلمان در این دورانهای تاریک، سختترین شکنجه ها و فشارهای
گوناگون را دیدند، زیرا که آنان زحمت میکشیدند، و نتیجه تلاششان را به این طاغوتها میدادند، تا آنها را در راه نابکاران و
[ ناپاکان و شهوترانیها مصرف کنند. و این جریان تلخ ادامه داشت تا دوران شخصیت نجیب – عمر بن عبدالعزیز – [ صفحه ۳۵۰
[ که در این دوران، اجتماع تا حدی روی آسایش و رفاه را دید و عمر دستور لغو برخی از آن مالیاتهای اضافی را صادر کرد [ ۵۲۸
ولی همین که دوران او پایان گرفت، دو مرتبه بدبختی مردم بازگشت و یزید بن عبدالملک، دستور گرفتن همان مالیاتها را داد و به
اما بعد، عمر مرد مغروری بود، شما آنچه از عهد و فرمان او دارید، رها » : کارگزارانش بخشنامهای صادر کرد، که در آن آمده بود
. [۵۲۹] «. کنید و مردم را به وضع قبلی برگردانید، چه در رفاه باشند و یا در تنگدستی، بخواهند، و یا نخواهند، زنده باشند و یا مرده
و چون این بخشنامهی سلطنتی به کارگزاران رسید، گلوی مردم را گرفتند و به سختی فشردند و مالیاتها را به روال قبلی
بازگرداندند [ ۵۳۰ ] . بنیامیه از حد اعتدال منحرف شده و از عدل و داد فاصله گرفتند و از راه راست دور گشتند. این است آن
رمزی که باعث شد تا تمام مسلمانان در تمام دوران زندگی اسلامی بر دشمنی و عداوت ایشان، همصدا باشند.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *