فرزندان و نوادگان

فرزندان امام کاظم

اشاره
از موسی بن جعفر (ع) فرزندان صالح، پرهیزکار، مبارز و بیرغبت نسبت به دنیا و [ صفحه ۴] مطامع و مظاهر فریبنده آن به یادگار ماند، که هر کدام در شرف، نجابت، تقوا و فضیلت از برترین و برجستهترین مردمان زمان خود به شمار میآمدند. مورخان و نسبشناسان، جایگاه ممتاز و برتر فرزندان موسی بن جعفر (ع) را در مقایسهی با دیگر مردمان چنین بیان کردهاند: «هر یک از فرزندان ابوالحسن، موسی بن جعفر (ع) دارای فضل و منقبتی شناخته شده و مشهور نزد مردم بودند. [۲۴] . برخی از آنان که شرایط سیاسی را مساعد میدیدند، پرچم مبارزه علیه ستمگران عباسی را بر میافراشتند و علیه انحرافات و کژیها به مبارزه بر میخاستند. ما پیش از پرداختن به شرح حال برخی از فرزندان آن حضرت، نظر مورخان و نسبشناسان دربارهی تعداد فرزندان آن گرامی را ذکر میکنیم. تعداد فرزندان پیشوای هفتم در منابع، مختلف ذکر شده است: ۱- ۳۳ نفر؛ شانزده پسر و هفده دختر. [۲۵] . ۲- ۳۷ نفر؛ هیجده پسر و نوزده دختر. [۲۶] . ۳ – ۳۸ نفر؛ بیست پسر و هیجده دختر. [۲۷] . ۴- چهل نفر؛ هیجده پسر و ۲۲ دختر. [۲۸] . ۵- شصت نفر؛ ۲۳ پسر و ۳۷ دختر. [۲۹] . صاحب کشف الغمه پس از نقل قول سوم، اسامی پسران و دختران امام (ع) را به شرح ذیل ذکر میکند: پسران: علی الرضا (ع)، زید، ابراهیم، عقیل، هارون، حسن، حسین، عبدالله، اسماعیل، عبیدالله، عمر [۳۰] ، احمد، جعفر، یحیی، اسحاق، عباس، حمزه، عبدالرحمان، [ صفحه ۵] قاسم و جعفر الاصغر. دختران: خدیجه، ام فروه، اسماء، علیه، فاطمه، امکلثوم، آمنه، زینب، امعبدالله، زینب صغری، امقاسم، حکیمه، اسماء صغری، محموده، امامه، میمونه و امکلثوم. [۳۱] . نامهای فرزندان امام موسی (ع) در منابع تاریخی همچون تعدادشان گونهگون ذکر شده است؛ بعضی با اسم و بعضی با کنیه، و شاید یکی از علل اختلاف در تعداد فرزندان آن حضرت همین موضوع باشد. علت دیگر آن را باید در اغلاط و اختلاف نسخهها و تصرف ناسخان دانست. چه بسا بعضی از اسامی افراد، بدل از آنچه در متن آمده در حاشیه نوشته میشد؛ ولی نسخهنویسان، بدون توجه آن را در متن درج کردهاند. اینک – ضمن دو درس – به معرفی و شرح مختصری از برخی از فرزندان آن امام همام میپردازیم.
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *