محدثان و مورخان اهل سنت معاصر امام کاظم

– محمد بن طلحه شافعی: «موسی بن جعفر کاظم (ع) پیشوای گرانقدر، بزرگ مرتبت، کوششگر در عبادت و مشهور به کرامات است. شب را با قیام و سجود و روز را با روزه و صدقه به پایان میبرد. و به خاطر فزونی بردباری و گذشتش نسبت به تجاوزگران به حقش، «کاظم» خوانده میشد. حضرتش پاداش بدی را به نیکی میداد و با گذشت، به مقابله با جنایتکار برمیخاست. عبادتش به قدری فزون بود که «عبد صالح» نامیده شد. مردم عراق او را با عنوان «باب الحوائج الی الله» میشناختند. چون هر کس به وی متوسل میشد خواستهاش برآورده میگشت. کراماتی که از آن حضرت ظاهر شد عقلها را متحیر ساخته و به چنین قضاوتی وا میدارد که برای او نزد پروردگارش سابقهای نیک وجود دارد که زوال پذیر نیست.» [۱۵۸] . – ابن حجر هیثمی: «موسی کاظم (ع) در علم، معرفت، کمال و فضل، وارث پدرش بود.به خاطر فزونی حلم و گذشتش «کاظم» نامیده شده است. و نزد مردم عراق به «باب قضاء الحوائج عندالله» معروف بود. و پارساترین، داناترین و بخشندهترین مردم زمان خود بود.» [۱۵۹] . – خطیب بغدادی: «امام موسی (ع) فردی سخاوتمند و بزرگوار بود، و زمانی که کسی او را اذیت و آزار میکرد، کیسهی پولی که محتوی هزار دینار بود برای وی میفرستاد. کیسههای بخششش سیصد دینار، چهارصد دینار و دویست دینار بود که میان مردم مدینه تقسیم میکرد و چنان چه یکی از کیسههای کرم آن حضرت به انسان نیازمندی میرسید او را بینیاز میکرد.» [۱۶۰] . – ابن جوزی: «حضرت موسی (ع) مردی بخشنده و بردبار بود، و از آن جهت «کاظم» نامیده شد که وقتی از کسی ناسزایی میشنید، برای او پول میفرستاد.» [۱۶۱] . [ صفحه ۵۹]
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *