• بعد از شکست خوردن قیامهای مسلحانهای که در دوران منصور و هارون صورت گرفته بود، امام کاظم علیهالسلام دریافت که راه چاره علیه حکومت، قیام مسلحانه نمیباشد؛ از این رو […]
  • «اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع ساعات: ساعه لمناجات الله، و ساعه لامر المعاش، و ساعه لمعاشره الاخوان و الثقات الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن، و ساعه […]
  • از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند، پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد، و اگر در آن کار بدی کرده، […]