• از خصوصیات ائمهی اطهار (ع) احسان و نیکی بر تمام طبقات و مخصوصاً به نیازمندان و مستمندان بود و برای اینکه بذل و انفاق آنان صرفاً در راه خدا و […]
  • همه رفتارهای امامان الگوی دیگران است. همگان شیوهی زندگی و دینی را باید از امامان که اندیشه و رفتارشان بیدغدغه است بیاموزند. امام کاظم (ع) که همانند دیگر امامان از […]
  • اشارهلا حول و لا قوه الا باللهدعای آن حضرت در برطرف شدن بلانیرو و توانی جز به خدا نیست.ادعیهی آن حضرت در امان ماندن از دشمنانبرگرفته از کتاب صحیفه امام […]