آرشیو اخلاق و فضائل

 • در پرستش امام کاظم (ع) مینگارند: هو اعبد اهل زمانه، عابدترین فرد بود. نافله شب را میخواند آنگاه نماز صبح را میخواند. تا نزدیک طلوع خورشید در سجده به سر […] 0

  امام کاظم و پرستش خدا

  در پرستش امام کاظم (ع) مینگارند: هو اعبد اهل زمانه، عابدترین فرد بود. نافله شب را میخواند آنگاه نماز صبح را میخواند. تا نزدیک طلوع خورشید در سجده به سر […]

  ادامه ...

 • یکی از خصال و شیوه رفتاری امام کاظم (ع) حفظ صلابت و عزت اسلامی بود، او هرگز به خواری و ذلت تن در نداد، تا آنجا که مرگ با عزت […] 0

  صلابت و عزت نفس امام کاظم

  یکی از خصال و شیوه رفتاری امام کاظم (ع) حفظ صلابت و عزت اسلامی بود، او هرگز به خواری و ذلت تن در نداد، تا آنجا که مرگ با عزت […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام و برخورد کریمانه با غلام معتب که از یاران حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است می‌گوید: روزی با امام در باغ مشغول کار بودیم. ناگهان […] 0

  امام کاظم علیه السلام و برخورد کریمانه با غلام

  امام کاظم علیه السلام و برخورد کریمانه با غلام معتب که از یاران حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است می‌گوید: روزی با امام در باغ مشغول کار بودیم. ناگهان […]

  ادامه ...

 • یکی از ویژگیهای امامان معصوم (ع) اخبار از غیب است. آنان باذن الله از گذشته و آینده باخبر میشوند و در مواردی دیگران را نیز از غیب آگاه میسازند. علم […] 0

  امام کاظم و دانش لدنی

  یکی از ویژگیهای امامان معصوم (ع) اخبار از غیب است. آنان باذن الله از گذشته و آینده باخبر میشوند و در مواردی دیگران را نیز از غیب آگاه میسازند. علم […]

  ادامه ...

 • حضرت امام موسی بن جعفر (ع) همواره نماز شب خود را به نماز صبح متصل میکرد، سپس تا طلوع خورشید، به تعقیب نماز اشتغال داشت و بعد به سجده میرفت، […] 0

  امام کاظم و خوف خدا

  حضرت امام موسی بن جعفر (ع) همواره نماز شب خود را به نماز صبح متصل میکرد، سپس تا طلوع خورشید، به تعقیب نماز اشتغال داشت و بعد به سجده میرفت، […]

  ادامه ...

 • درایت امام روش امام آنچنان دقیق و حساس بود که تلاش چشمگیر و جاسوسی‌های مداوم حاکمان عباسی برای به‌دست آوردن سرنخی از اقدامات امام علیه السلام بی‌نتیجه بود، و امام […] 0

  درایت امام کاظم علیه السلام

  درایت امام روش امام آنچنان دقیق و حساس بود که تلاش چشمگیر و جاسوسی‌های مداوم حاکمان عباسی برای به‌دست آوردن سرنخی از اقدامات امام علیه السلام بی‌نتیجه بود، و امام […]

  ادامه ...

 • لطف امام کاظم (ع) به کشاورز محمدبن مغیث از کشاورزان سالخورده مدینه بود می گوید: یک سال خربزه و خیار و کدو در زمین مزروعی خود در کنار چاه عظام […] 0

  لطف امام کاظم (ع) به کشاورز

  لطف امام کاظم (ع) به کشاورز محمدبن مغیث از کشاورزان سالخورده مدینه بود می گوید: یک سال خربزه و خیار و کدو در زمین مزروعی خود در کنار چاه عظام […]

  ادامه ...

 • امام موسی (ع) در خاندان پاکی و تقوا رشد کرده و در پایگاه عبادت و طاعت بزرگ شد. علاوه بر آن که از پدرانش، محبت به خدا و ایمان و […] 0

  عبادت و تقوای امام کاظم

  امام موسی (ع) در خاندان پاکی و تقوا رشد کرده و در پایگاه عبادت و طاعت بزرگ شد. علاوه بر آن که از پدرانش، محبت به خدا و ایمان و […]

  ادامه ...

 • امام موسی علیه السلام در خاندان پاکی و تقوا رشد کرده و در پایگاه عبادت و طاعت بزرگ شد. علاوه بر آن که از پدرانش،محبت به خدا و ایمان و […] 0

  عبادت و تقوای امام کاظم علیه السلام

  امام موسی علیه السلام در خاندان پاکی و تقوا رشد کرده و در پایگاه عبادت و طاعت بزرگ شد. علاوه بر آن که از پدرانش،محبت به خدا و ایمان و […]

  ادامه ...

 • شاخصهای عترت خزان العلم، مهبط الوحی، حافظان اسرار الهی، حاملان کتاب آسمانی و خزینههای حکمت خدایند. آنان متصل به معدن علم لدنی، کوثر بیپایان معارف، دریای ژرف بیساحل، اعراف نشینان […] 0

  آموزه های عرشی

  شاخصهای عترت خزان العلم، مهبط الوحی، حافظان اسرار الهی، حاملان کتاب آسمانی و خزینههای حکمت خدایند. آنان متصل به معدن علم لدنی، کوثر بیپایان معارف، دریای ژرف بیساحل، اعراف نشینان […]

  ادامه ...