آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • موضع پیشوای هفتم (ع) نسبت به زمامداران معاصر خود منفی بود و آنان را نه تنها شایستهی امامت نمیدید که فاسق و غاصب حق حکومت [ صفحه ۱۶۸] میدانست. اینک […] 0

  زمامداران معاصر امام کاظم

  موضع پیشوای هفتم (ع) نسبت به زمامداران معاصر خود منفی بود و آنان را نه تنها شایستهی امامت نمیدید که فاسق و غاصب حق حکومت [ صفحه ۱۶۸] میدانست. اینک […]

  ادامه ...

 • کوفه، با ترس و دلهره و نگرانی فراوانی، بیعت ابوالعباس سفاح را پذیرفت. زیرا که دولت اموی هنوز سرپا بود و بر اکثر نواحیبا لشگر انبوهی اردو زده بود، که […] 0

  امام در دوران سفاح

  کوفه، با ترس و دلهره و نگرانی فراوانی، بیعت ابوالعباس سفاح را پذیرفت. زیرا که دولت اموی هنوز سرپا بود و بر اکثر نواحیبا لشگر انبوهی اردو زده بود، که […]

  ادامه ...

 • اما خصایصی که منصور معروف به آنها بوده و از ارکان شخصیت و از ذاتیات وی بودهاند به شرح ذیل میباشند:بخلاز چیزهایی که تردیدی در آن نیست این است که […] 0

  بخل منصور

  اما خصایصی که منصور معروف به آنها بوده و از ارکان شخصیت و از ذاتیات وی بودهاند به شرح ذیل میباشند:بخلاز چیزهایی که تردیدی در آن نیست این است که […]

  ادامه ...

 • مورخان اجماع دارند بر این که، انگیزهی نهضت بزرگ حسین، برمیگردد به آن شکنجه های هولناک و ظلم فراوانی که ویمشاهده میکرد. موسی هادی، استانداری را به نام عمر بن […] 0

  انگیزه ی نهضت حسین

  مورخان اجماع دارند بر این که، انگیزهی نهضت بزرگ حسین، برمیگردد به آن شکنجه های هولناک و ظلم فراوانی که ویمشاهده میکرد. موسی هادی، استانداری را به نام عمر بن […]

  ادامه ...

 • علویان از این طاغوت، چشم رحم و مروت داشتند و از او درخواست عفو میکردند اما هیچ گاه این همه درخواست باعث تحریکصفحه ۱۹۸ از ۲۷۲عواطف انسانی و رحم و […] 0

  تقاضای رحم و گذشت علویان

  علویان از این طاغوت، چشم رحم و مروت داشتند و از او درخواست عفو میکردند اما هیچ گاه این همه درخواست باعث تحریکصفحه ۱۹۸ از ۲۷۲عواطف انسانی و رحم و […]

  ادامه ...

 • این طاغوت مغرور، در نابودی و سرکوب علویان کوشش زیادی داشت این بود که در بین آنها ترس و وحشت انداخت و تماممقرری و نصیبی که مهدی عباسی برای ایشان […] 0

  دشمنی هادی عباسی با علویان

  این طاغوت مغرور، در نابودی و سرکوب علویان کوشش زیادی داشت این بود که در بین آنها ترس و وحشت انداخت و تماممقرری و نصیبی که مهدی عباسی برای ایشان […]

  ادامه ...

 • مهدی که در زمان خلافت پدرش تحت تاثیر رفتار خشک و با صلابت او قرار گرفته بود، در آغاز خلافت از خوشگذرانی و بزمهای شاهانه دوری جست، ولی با گام […] 0

  مهدی عباسی و گسترش عیاشی و فساد

  مهدی که در زمان خلافت پدرش تحت تاثیر رفتار خشک و با صلابت او قرار گرفته بود، در آغاز خلافت از خوشگذرانی و بزمهای شاهانه دوری جست، ولی با گام […]

  ادامه ...

 • موسی بن جعفر (ع) برترین شخصیت علمی، دینی، معنوی و سیاسی عصر خود بود. [ صفحه ۲۰۷] علاوه بر آن که سمت خویشاوندی با رسول خدا (ص)، جانشینی آن حضرت […] 0

  حسادت هارون به امام کاظم

  موسی بن جعفر (ع) برترین شخصیت علمی، دینی، معنوی و سیاسی عصر خود بود. [ صفحه ۲۰۷] علاوه بر آن که سمت خویشاوندی با رسول خدا (ص)، جانشینی آن حضرت […]

  ادامه ...

 • چیزی که مسلم است و مورخان در آن هیچ اختلافی ندارند آن است که، بنیامیه هیچگونه خوی اسلامی نداشتند و بر همان خو وخصلتهای جاهلی خود بودند، و روح اسلام […] 0

  سیاست کفر و ظلم

  چیزی که مسلم است و مورخان در آن هیچ اختلافی ندارند آن است که، بنیامیه هیچگونه خوی اسلامی نداشتند و بر همان خو وخصلتهای جاهلی خود بودند، و روح اسلام […]

  ادامه ...

 • دوران امامت امام موسی کاظم علیه السلام دوران امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از ۲۵ شوال سال ۱۴۸ ه. همزمان با شهادت پدر بزرگوارش امام صادق علیه السلام […] 0

  دوران امامت امام موسی کاظم علیه السلام

  دوران امامت امام موسی کاظم علیه السلام دوران امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از ۲۵ شوال سال ۱۴۸ ه. همزمان با شهادت پدر بزرگوارش امام صادق علیه السلام […]

  ادامه ...