آرشیو اخلاق و فضائل

 • هشام بن احمد میگوید:همراه امام کاظم (ع) بودم، آن حضرت سوار بر مرکب بود، و با هم در خارج شهر مدینه حرکت میکردیم، ناگاه دیدم آن حضرت از مرکب پیاده […] 0

  امام کاظم و یاد نعمتهای خدا

  هشام بن احمد میگوید:همراه امام کاظم (ع) بودم، آن حضرت سوار بر مرکب بود، و با هم در خارج شهر مدینه حرکت میکردیم، ناگاه دیدم آن حضرت از مرکب پیاده […]

  ادامه ...

 • اشارهاینک به نمودها و مظاهری از دانش خدادادی پیشوای هفتم (ع) در ابعاد: آگاهی از جهان غیب، اخبار از رویدادهای آینده، اعلام زمان ولادت و مرگ افراد و اخبار از […] 0

  مظاهری از دانش امام کاظم

  اشارهاینک به نمودها و مظاهری از دانش خدادادی پیشوای هفتم (ع) در ابعاد: آگاهی از جهان غیب، اخبار از رویدادهای آینده، اعلام زمان ولادت و مرگ افراد و اخبار از […]

  ادامه ...

 • عبدالله یافعی مینویسد: « الامام موسی کان صالحا عابدا، جوادا، حلیما، کبیر القدر و هو احد الائمه الاثنی عشر المعصومین فی اعتقاد الامامیه و کان یدعی بالعبد الصالح لعبادته و […] 0

  مقامات عرفانی امام کاظم

  عبدالله یافعی مینویسد: « الامام موسی کان صالحا عابدا، جوادا، حلیما، کبیر القدر و هو احد الائمه الاثنی عشر المعصومین فی اعتقاد الامامیه و کان یدعی بالعبد الصالح لعبادته و […]

  ادامه ...

 • کیف أصف حسن ثناؤکم (امام الهادی (ع)) بی تردید هیچ زبانی توان ستایش عترت آل رسول الله (ص) را ندارد. زیرا هنگامی که زبان امام هادی (ع) در ستایش عترت […] 0

  امام هادی و ستایش عترت

  کیف أصف حسن ثناؤکم (امام الهادی (ع)) بی تردید هیچ زبانی توان ستایش عترت آل رسول الله (ص) را ندارد. زیرا هنگامی که زبان امام هادی (ع) در ستایش عترت […]

  ادامه ...

 • آن غریبه به صورت ناشناس سفر میکرد به یکی از روستاهای شام رسیده بود. روی تخته سنگی نشست تا خستگی در کند. در این هنگام انبوه جمعیتی را دید که […] 0

  امام کاظم اقیانوس حقیقت

  آن غریبه به صورت ناشناس سفر میکرد به یکی از روستاهای شام رسیده بود. روی تخته سنگی نشست تا خستگی در کند. در این هنگام انبوه جمعیتی را دید که […]

  ادامه ...

 • بدون شک، بهترین و شیرینترین لحظات زندگی امام کاظم (ع) لحظاتی بود که با خداوند خلوت میکرد و سر بر آستان او میسایید؛ در پیشگاهش به نماز میایستاد، یا به […] 0

  عبادت امام کاظم

  بدون شک، بهترین و شیرینترین لحظات زندگی امام کاظم (ع) لحظاتی بود که با خداوند خلوت میکرد و سر بر آستان او میسایید؛ در پیشگاهش به نماز میایستاد، یا به […]

  ادامه ...

 • همه رفتارهای امامان الگوی دیگران است. همگان شیوهی زندگی و دینی را باید از امامان که اندیشه و رفتارشان بیدغدغه است بیاموزند. امام کاظم (ع) که همانند دیگر امامان از […] 0

  قرآن خواندن امام کاظم

  همه رفتارهای امامان الگوی دیگران است. همگان شیوهی زندگی و دینی را باید از امامان که اندیشه و رفتارشان بیدغدغه است بیاموزند. امام کاظم (ع) که همانند دیگر امامان از […]

  ادامه ...

 • در پرستش امام کاظم (ع) مینگارند: هو اعبد اهل زمانه، عابدترین فرد بود. نافله شب را میخواند آنگاه نماز صبح را میخواند. تا نزدیک طلوع خورشید در سجده به سر […] 0

  امام کاظم و پرستش خدا

  در پرستش امام کاظم (ع) مینگارند: هو اعبد اهل زمانه، عابدترین فرد بود. نافله شب را میخواند آنگاه نماز صبح را میخواند. تا نزدیک طلوع خورشید در سجده به سر […]

  ادامه ...

 • پرتوى از صفات امام کاظم علیه السلام کسانى که به توصیف آن حضرت پرداخته‏اند معتقدند که او عابدترین، زاهدترین، فقیه‏ترین، بخشنده‏ترین و کریم‏النفس‏ترین مردم روزگار خود بود. او ثلث آخر […] 0

  پرتوى از صفات امام کاظم علیه السلام

  پرتوى از صفات امام کاظم علیه السلام کسانى که به توصیف آن حضرت پرداخته‏اند معتقدند که او عابدترین، زاهدترین، فقیه‏ترین، بخشنده‏ترین و کریم‏النفس‏ترین مردم روزگار خود بود. او ثلث آخر […]

  ادامه ...

 • شاخصهای عترت خزان العلم، مهبط الوحی، حافظان اسرار الهی، حاملان کتاب آسمانی و خزینههای حکمت خدایند. آنان متصل به معدن علم لدنی، کوثر بیپایان معارف، دریای ژرف بیساحل، اعراف نشینان […] 0

  آموزه های عرشی

  شاخصهای عترت خزان العلم، مهبط الوحی، حافظان اسرار الهی، حاملان کتاب آسمانی و خزینههای حکمت خدایند. آنان متصل به معدن علم لدنی، کوثر بیپایان معارف، دریای ژرف بیساحل، اعراف نشینان […]

  ادامه ...