آرشیو اخلاق و فضائل

 • عن العبد الصالح موسی بن جعفر (ع)، قال: علم الله لا یوصف منه باین، و لا یوصف العلم من الله بکیف، و لا یفرد من الله، و لا یبان الله […] 0

  امام کاظم و شناسایی علم خداوند متعال

  عن العبد الصالح موسی بن جعفر (ع)، قال: علم الله لا یوصف منه باین، و لا یوصف العلم من الله بکیف، و لا یفرد من الله، و لا یبان الله […]

  ادامه ...

 • روزه نقش مهم در تعالی روحی و فاصله گرفتن از وابستگیها و خواهشهای نفسانی دارد. روزهداری با خودداری از خواهشهای نفسانی، پیروزی فطرت پاک انسان را بر طبیعت خشن و […] 0

  روزه داری امام کاظم

  روزه نقش مهم در تعالی روحی و فاصله گرفتن از وابستگیها و خواهشهای نفسانی دارد. روزهداری با خودداری از خواهشهای نفسانی، پیروزی فطرت پاک انسان را بر طبیعت خشن و […]

  ادامه ...

 • در پرستش امام کاظم (ع) مینگارند: هو اعبد اهل زمانه، عابدترین فرد بود. نافله شب را میخواند آنگاه نماز صبح را میخواند. تا نزدیک طلوع خورشید در سجده به سر […] 0

  امام کاظم و پرستش خدا

  در پرستش امام کاظم (ع) مینگارند: هو اعبد اهل زمانه، عابدترین فرد بود. نافله شب را میخواند آنگاه نماز صبح را میخواند. تا نزدیک طلوع خورشید در سجده به سر […]

  ادامه ...

 • اشارهنسب پاک و شفاف از افتخارات هر فرد و قبیله میباشد. امیرالمؤمنین (ع) در مورد نسب شفاف و پاک خویش به معاویه خطاب نمود، و لیس الصریح [ صفحه ۹۲] […] 0

  نسب شفاف امام کاظم

  اشارهنسب پاک و شفاف از افتخارات هر فرد و قبیله میباشد. امیرالمؤمنین (ع) در مورد نسب شفاف و پاک خویش به معاویه خطاب نمود، و لیس الصریح [ صفحه ۹۲] […]

  ادامه ...

 • یکی از ویژگیهای امامان معصوم (ع) اخبار از غیب است. آنان باذن الله از گذشته و آینده باخبر میشوند و در مواردی دیگران را نیز از غیب آگاه میسازند. علم […] 0

  امام کاظم و دانش لدنی

  یکی از ویژگیهای امامان معصوم (ع) اخبار از غیب است. آنان باذن الله از گذشته و آینده باخبر میشوند و در مواردی دیگران را نیز از غیب آگاه میسازند. علم […]

  ادامه ...

 • کاظم الغیظ (ع) و سیاست ولادت : امام موسی بن جعفربن محمّدبن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب : در هفتم صفر ۱۲۸ ه . ق در زمان […] 0

  کاظم الغیظ (ع) و سیاست

  کاظم الغیظ (ع) و سیاست ولادت : امام موسی بن جعفربن محمّدبن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب : در هفتم صفر ۱۲۸ ه . ق در زمان […]

  ادامه ...

 • اندیشه امام کاظم (ع) در مورد انفاق در راه خدا این گونه است، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. [۱۷۱] «هر کس یقین به جایگزینی داشته باشد نیکو بخشش میکند.» هنگامی […] 0

  انفاق امام کاظم

  اندیشه امام کاظم (ع) در مورد انفاق در راه خدا این گونه است، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. [۱۷۱] «هر کس یقین به جایگزینی داشته باشد نیکو بخشش میکند.» هنگامی […]

  ادامه ...

 • غربت امام کاظم علیه السلام سندى بن شاهک، به دستور هارون الرّشید، سمّى را در غذاى آن حضرت ریخت و امام از آن غذا خورد و اثر آن در بدن […] 0

  غربت امام کاظم علیه السلام

  غربت امام کاظم علیه السلام سندى بن شاهک، به دستور هارون الرّشید، سمّى را در غذاى آن حضرت ریخت و امام از آن غذا خورد و اثر آن در بدن […]

  ادامه ...

 • دورنمایی از زندگی امام هفتم علیه السلام آنچه در این مقاله آمده دورنمایی است از زندگی امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که در سه بخش ولادت، امامت […] 0

  دورنمایی از زندگی امام هفتم علیه السلام

  دورنمایی از زندگی امام هفتم علیه السلام آنچه در این مقاله آمده دورنمایی است از زندگی امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که در سه بخش ولادت، امامت […]

  ادامه ...

 • دومین راه اساسی شناخت امامت موسی بن جعفر (ع) برجستگیها و شایستگیهای فردی آن حضرت است که در مقاطع مختلف زندگی وی تجلی کرده است؛ از شگفتیهای لحظه ولادت گرفته […] 0

  شایستگیهای فردی امام کاظم

  دومین راه اساسی شناخت امامت موسی بن جعفر (ع) برجستگیها و شایستگیهای فردی آن حضرت است که در مقاطع مختلف زندگی وی تجلی کرده است؛ از شگفتیهای لحظه ولادت گرفته […]

  ادامه ...