آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • مناسب است برخی رفتارهای مدعی خلافت رسول الله (ص) را مورد توجه قرار دهیم تا با روحیات حاکمان عباسی به ویژه معاصرین امام کاظم (ع) بهتر آشنا شویم. هارون به […] 0

  بزم هارون الرشید

  مناسب است برخی رفتارهای مدعی خلافت رسول الله (ص) را مورد توجه قرار دهیم تا با روحیات حاکمان عباسی به ویژه معاصرین امام کاظم (ع) بهتر آشنا شویم. هارون به […]

  ادامه ...

 • نخستین ویژگی این دوره وسعت قلمرو کشور اسلامی است. در این عصر، منطقهی وسیعی از جهان آن روز از حجاز و دنباله دریای مدیترانه گرفته تا سواحل اقیانوس اطلس و […] 0

  قلمرو فرمانروایی عباسیان زمان امام کاظم

  نخستین ویژگی این دوره وسعت قلمرو کشور اسلامی است. در این عصر، منطقهی وسیعی از جهان آن روز از حجاز و دنباله دریای مدیترانه گرفته تا سواحل اقیانوس اطلس و […]

  ادامه ...

 • ابوبصیر روایت کند:روزی که به محضر مبارک امام موسی کاظم (ع) وارد شدم و عرضه داشتم: فدایت گردم، امام چگونه شناخته میشود و نشانههای امامت چیست؟حضرت فرمود: امات نشانهها و […] 0

  نشانه هائی از امامت امام کاظم

  ابوبصیر روایت کند:روزی که به محضر مبارک امام موسی کاظم (ع) وارد شدم و عرضه داشتم: فدایت گردم، امام چگونه شناخته میشود و نشانههای امامت چیست؟حضرت فرمود: امات نشانهها و […]

  ادامه ...

 • صفحه ۱۵۷ از ۲۷۲یزید بن عبدالملک از همه چیز، به خمرهی شراب و کنیزکان رو آورده بود و او را از رسواترین امویها میدانند، به دو تن از کنیزاندلبسته بود، […] 0

  یزید بن عبدالملک

  صفحه ۱۵۷ از ۲۷۲یزید بن عبدالملک از همه چیز، به خمرهی شراب و کنیزکان رو آورده بود و او را از رسواترین امویها میدانند، به دو تن از کنیزاندلبسته بود، […]

  ادامه ...

 • کاظم الغیظ (ع) و سیاست ولادت : امام موسی بن جعفربن محمّدبن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب : در هفتم صفر ۱۲۸ ه . ق در زمان […] 0

  کاظم الغیظ (ع) و سیاست

  کاظم الغیظ (ع) و سیاست ولادت : امام موسی بن جعفربن محمّدبن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب : در هفتم صفر ۱۲۸ ه . ق در زمان […]

  ادامه ...

 • همین که منصور علویان را دستگیر کرد و آنان را در سیاهچالها زندانی نمود، به والی خود دستور داد تا اموال ایشان را مصادرهکند و بردگان آنها را بفروشد. [ […] 0

  مصادره ی اموال علویان

  همین که منصور علویان را دستگیر کرد و آنان را در سیاهچالها زندانی نمود، به والی خود دستور داد تا اموال ایشان را مصادرهکند و بردگان آنها را بفروشد. [ […]

  ادامه ...

 • فقیری بر امام وارد شد و درخواست بخشش داشت، امام علیه السلام خواست تا [ صفحه ۱۷۹ ] او را بیازماید و به اندازه معرفتشآرزو خواهم کرد که خداوند تقوای […] 0

  امام کاظم علیه السلام و فقیر

  فقیری بر امام وارد شد و درخواست بخشش داشت، امام علیه السلام خواست تا [ صفحه ۱۷۹ ] او را بیازماید و به اندازه معرفتشآرزو خواهم کرد که خداوند تقوای […]

  ادامه ...

 • اشارهبرای شناخت امام دو راه کلی وجود دارد: نخست، نصوص و تصریحاتی که از سوی پیامبر (ص) و امامان پیشین دربارهی هر یک از امامان وجود دارد؛ و دیگر، خصوصیات […] 0

  راه شناخت امام معصوم

  اشارهبرای شناخت امام دو راه کلی وجود دارد: نخست، نصوص و تصریحاتی که از سوی پیامبر (ص) و امامان پیشین دربارهی هر یک از امامان وجود دارد؛ و دیگر، خصوصیات […]

  ادامه ...

 • شیعه، در دوران بنی امیه، بیشترین ظلم و گرفتاری را دید و براستی که سلطه ها، جام خشم خود را بر سر آنها خالی کردند و با تمامانواع خشونت، با […] 0

  گرفتاری شیعه در دوران بنی امیه

  شیعه، در دوران بنی امیه، بیشترین ظلم و گرفتاری را دید و براستی که سلطه ها، جام خشم خود را بر سر آنها خالی کردند و با تمامانواع خشونت، با […]

  ادامه ...

 • این باور حق همه مسلمانان است که انسان در مسیر تکامل به مرحلهای میرسد که میتواند در نظام تکوین و خلقت الهی دخالت و تصرف کند. مرده را زنده کند، […] 0

  امام کاظم امام ملک امام ملکوت

  این باور حق همه مسلمانان است که انسان در مسیر تکامل به مرحلهای میرسد که میتواند در نظام تکوین و خلقت الهی دخالت و تصرف کند. مرده را زنده کند، […]

  ادامه ...