آرشیو امام کاظم از نظر شبلنجی

  • «یکی از دانشمندان میگوید: کاظم، همان امام گرانقدر، بینظیر، حجت خدا و عالم شایستهای که: شب را برای نماز بیدار، و روزش را به روزهداری میگذراند و به خاطر زیادی […] 0

    امام کاظم از نظر شبلنجی

    «یکی از دانشمندان میگوید: کاظم، همان امام گرانقدر، بینظیر، حجت خدا و عالم شایستهای که: شب را برای نماز بیدار، و روزش را به روزهداری میگذراند و به خاطر زیادی […]

    ادامه ...