آرشیو امام کاظم و خوف خدا

  • حضرت امام موسی بن جعفر (ع) همواره نماز شب خود را به نماز صبح متصل میکرد، سپس تا طلوع خورشید، به تعقیب نماز اشتغال داشت و بعد به سجده میرفت، […] 0

    امام کاظم و خوف خدا

    حضرت امام موسی بن جعفر (ع) همواره نماز شب خود را به نماز صبح متصل میکرد، سپس تا طلوع خورشید، به تعقیب نماز اشتغال داشت و بعد به سجده میرفت، […]

    ادامه ...