آرشیو امام کاظم و گنجشک هراسان

  • در « مدینه المعاجز » از ابوجعفر طبری روایت شده که:احمد بن محمد معروف به « غزال » گفت: در خدمت امام کاظم (ع) در منزل نشسته بودیم. ناگهان گنجشکی […] 0

    امام کاظم و گنجشک هراسان

    در « مدینه المعاجز » از ابوجعفر طبری روایت شده که:احمد بن محمد معروف به « غزال » گفت: در خدمت امام کاظم (ع) در منزل نشسته بودیم. ناگهان گنجشکی […]

    ادامه ...