آرشیو انفاق امام کاظم

  • اندیشه امام کاظم (ع) در مورد انفاق در راه خدا این گونه است، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. [۱۷۱] «هر کس یقین به جایگزینی داشته باشد نیکو بخشش میکند.» هنگامی […] 0

    انفاق امام کاظم

    اندیشه امام کاظم (ع) در مورد انفاق در راه خدا این گونه است، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. [۱۷۱] «هر کس یقین به جایگزینی داشته باشد نیکو بخشش میکند.» هنگامی […]

    ادامه ...