آرشیو حدیث امام کاظم برحذر بودن از سستی و بی حوصلگی