آرشیو حدیث امام کاظم تلاش و معاش

  • همان گونه که بیتوجهی به معاد بیراهه رفتن است، غفلت از زندگی و معاش نیز راه نکوهید و ناپسند میباشد. امامان معصوم (ع) که شاخصهای هدایت و رهنمون در زندگی […] 0

    حدیث امام کاظم تلاش و معاش

    همان گونه که بیتوجهی به معاد بیراهه رفتن است، غفلت از زندگی و معاش نیز راه نکوهید و ناپسند میباشد. امامان معصوم (ع) که شاخصهای هدایت و رهنمون در زندگی […]

    ادامه ...