آرشیو حدیث امام کاظم فضیلت آموختن در جوانی

  • آموختههای دوران جوانی همانند نقشی است که بر سنگ، حجاری میگردد و ثابت و پایدار میماند.قوله فی فضل التعلم فی الشبابمن تعلم فی شبابه کان بمنزله الرسم فی الحجر.—————————————————————————————————————————————–منبع: صحیفه […] 0

    حدیث امام کاظم فضیلت آموختن در جوانی

    آموختههای دوران جوانی همانند نقشی است که بر سنگ، حجاری میگردد و ثابت و پایدار میماند.قوله فی فضل التعلم فی الشبابمن تعلم فی شبابه کان بمنزله الرسم فی الحجر.—————————————————————————————————————————————–منبع: صحیفه […]

    ادامه ...