آرشیو حدیث امام کاظم مذمت دروغ

  • انسان خردمند دروغ نمیگوید اگر چه دروغ وسیلهی بر آمدن خواهشهای نفسانی او باشد.قوله فی ذم الکذبان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هواه.—————————————————————————————————————————————–منبع: صحیفه امام کاظم؛ جواد قیومی […] 0

    حدیث امام کاظم مذمت دروغ

    انسان خردمند دروغ نمیگوید اگر چه دروغ وسیلهی بر آمدن خواهشهای نفسانی او باشد.قوله فی ذم الکذبان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هواه.—————————————————————————————————————————————–منبع: صحیفه امام کاظم؛ جواد قیومی […]

    ادامه ...