آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • ۱ – یحیی بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن ابیطالب از یاران شهید فخ است که در حادثه فخ زنده مانده است. بعد از حادثه مدتی به صورت پنهانی […] 0

  هارون و علویان

  ۱ – یحیی بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن ابیطالب از یاران شهید فخ است که در حادثه فخ زنده مانده است. بعد از حادثه مدتی به صورت پنهانی […]

  ادامه ...

 • برامکه از فرصت اقتدار سیاسی بهره کافی برده و موقعیتی برای خویش پدیدار ساختند. به اموال و کنیزان فراوانی دست یافتند. به کام جویی و لهو و خوش گذرانی روی […] 0

  بزم برامکه

  برامکه از فرصت اقتدار سیاسی بهره کافی برده و موقعیتی برای خویش پدیدار ساختند. به اموال و کنیزان فراوانی دست یافتند. به کام جویی و لهو و خوش گذرانی روی […]

  ادامه ...

 • مدت امامت امام کاظم (ع) که از سال شهادت امام صادق (ع) (سال ۱۴۸) آغاز میشود، این گونه است: به مدت ده سال (از سال ۱۴۸ تا ۱۵۸) همزمان با […] 0

  مدت امامت امام کاظم

  مدت امامت امام کاظم (ع) که از سال شهادت امام صادق (ع) (سال ۱۴۸) آغاز میشود، این گونه است: به مدت ده سال (از سال ۱۴۸ تا ۱۵۸) همزمان با […]

  ادامه ...

 • اشارهاز تلاشهای عترت در هر زمان معرفی و تثبیت موقعیت عترت میباشد. امامان معصوم در هر عصری از هر فرصتی برای معرفی عترت بهره بردهاند؛ همان گونه که رسول الله […] 0

  امام کاظم و تثبیت موقعیت عترت

  اشارهاز تلاشهای عترت در هر زمان معرفی و تثبیت موقعیت عترت میباشد. امامان معصوم در هر عصری از هر فرصتی برای معرفی عترت بهره بردهاند؛ همان گونه که رسول الله […]

  ادامه ...

 • با رهنمود وحی الهی و تلاشهای مدبرانه رسول الله (ص) در همان زمان زندگی رسول الله (ص) موضوع جانشینی حضرت به صورت شفاف بر امت اسلامی مطرح شد. مسلمانان در […] 0

  جریان سقیفه تشکل همسوی اهل بیت

  با رهنمود وحی الهی و تلاشهای مدبرانه رسول الله (ص) در همان زمان زندگی رسول الله (ص) موضوع جانشینی حضرت به صورت شفاف بر امت اسلامی مطرح شد. مسلمانان در […]

  ادامه ...

 • منشا و علت اساسی قیام شهید فخ، برخورد ظالمانه و ضد اسلامی دستگاه خلافت عباسی با پیامبر (ص) و خاندان معظم او بود؛ لیکن جرقهای که آتش نهضت را برافروخت […] 0

  عامل قیام شهید فخ زمان امام کاظم

  منشا و علت اساسی قیام شهید فخ، برخورد ظالمانه و ضد اسلامی دستگاه خلافت عباسی با پیامبر (ص) و خاندان معظم او بود؛ لیکن جرقهای که آتش نهضت را برافروخت […]

  ادامه ...

 • برامکه برای چنگ اندازی به حکومت، خوش خدمتی را به عباسیان به نهایت رساندند. حتی در این مسیر از دشمنی با اهل بیت (ع) نیز باز نایستاده، به ستیز با […] 0

  فرجام برمکی ها

  برامکه برای چنگ اندازی به حکومت، خوش خدمتی را به عباسیان به نهایت رساندند. حتی در این مسیر از دشمنی با اهل بیت (ع) نیز باز نایستاده، به ستیز با […]

  ادامه ...

 • دومین بازماندهی حادثهی جانگداز فخ یحیی بن عبدالله برادر ادریس بود. وی از چهرههای برجسته و رجال علمی عصر خود بود و از امام صادق (ع) و پدر و برادر […] 0

  قیام یحیی بن عبدالله زمان امام کاظم

  دومین بازماندهی حادثهی جانگداز فخ یحیی بن عبدالله برادر ادریس بود. وی از چهرههای برجسته و رجال علمی عصر خود بود و از امام صادق (ع) و پدر و برادر […]

  ادامه ...

 • جریانات فکری و عقیدتی دوران پیشوای هفتم (ع) به رغم اختلافاتی که با یکدیگر داشتند، در این مساله مشترک بودند که همگی در جبههی مخالف خط امامت قرار داشته [ […] 0

  دستگاه خلافت و جریانات فکری زمان امام کاظم

  جریانات فکری و عقیدتی دوران پیشوای هفتم (ع) به رغم اختلافاتی که با یکدیگر داشتند، در این مساله مشترک بودند که همگی در جبههی مخالف خط امامت قرار داشته [ […]

  ادامه ...

 • محیط زندان هماره محل آزمودن افراد زندانی است. برخی با کمترین سختی خود را باخته از اهداف خویش باز میمانند. لیکن افراد مقاوم و ثابت قدم از فرصت زندان به […] 0

  امام کاظم و زندان آزمونی دیگر

  محیط زندان هماره محل آزمودن افراد زندانی است. برخی با کمترین سختی خود را باخته از اهداف خویش باز میمانند. لیکن افراد مقاوم و ثابت قدم از فرصت زندان به […]

  ادامه ...