آرشیو زمامداران معاصر امام کاظم

  • موضع پیشوای هفتم (ع) نسبت به زمامداران معاصر خود منفی بود و آنان را نه تنها شایستهی امامت نمیدید که فاسق و غاصب حق حکومت [ صفحه ۱۶۸] میدانست. اینک […] 0

    زمامداران معاصر امام کاظم

    موضع پیشوای هفتم (ع) نسبت به زمامداران معاصر خود منفی بود و آنان را نه تنها شایستهی امامت نمیدید که فاسق و غاصب حق حکومت [ صفحه ۱۶۸] میدانست. اینک […]

    ادامه ...