آرشیو سخاوت و کرم امام کاظم

 • امام کاظم (ع) به قدری سخی و بخشنده بود که هرگز کمتر از ۳۰۰ یا ۴۰۰ دینار به فقرا کمک نمیکرد؛ به گونهای که سخاوت آن حضرت ضربالمثل گردید. [۱] […] 0

  سخاوت و کرم امام کاظم

  امام کاظم (ع) به قدری سخی و بخشنده بود که هرگز کمتر از ۳۰۰ یا ۴۰۰ دینار به فقرا کمک نمیکرد؛ به گونهای که سخاوت آن حضرت ضربالمثل گردید. [۱] […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام سخاوت عجیبی داشت، و اگر ثروتی به دستش [ صفحه ۱۳۳] می آمد، آن را به طور فراوان بین نیازمندان تقسیم می کرد، کیسه های پولی […] 0

  سخاوت و کرم امام کاظم

  امام کاظم علیه السلام سخاوت عجیبی داشت، و اگر ثروتی به دستش [ صفحه ۱۳۳] می آمد، آن را به طور فراوان بین نیازمندان تقسیم می کرد، کیسه های پولی […]

  ادامه ...