آرشیو سیره عملی و رفتاری

 • خطیب بغدادی از جدش و شماری از عالمان اهلسنت نقل کرده است: «مردی از فرزندان خلیفه دوم، موسی بن جعفر (ع) را آزار میرساند و به امام علی (ع) ناسزا […] 0

  بردباری و شکیبایی امام کاظم

  خطیب بغدادی از جدش و شماری از عالمان اهلسنت نقل کرده است: «مردی از فرزندان خلیفه دوم، موسی بن جعفر (ع) را آزار میرساند و به امام علی (ع) ناسزا […]

  ادامه ...

 • پیشوای هفتم (ع) کوهی از بردباری و گذشت بود. لقب «کاظم» برای آن حضرت حاکی از این خلق نیکو و نشانهی شهرت ایشان به فرو خوردن خشم و حلم است.بسیار […] 0

  بردباری و گذشت امام کاظم

  پیشوای هفتم (ع) کوهی از بردباری و گذشت بود. لقب «کاظم» برای آن حضرت حاکی از این خلق نیکو و نشانهی شهرت ایشان به فرو خوردن خشم و حلم است.بسیار […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام همچون پدر و اجداد پاکش، قبل از هر چیز بنده ی خالص خدا بود، و شیوه ی بندگی در تمام رفتار و گفتار و حرکات او […] 0

  عبادت و نهایت خضوع امام کاظم در پیشگاه خدا

  امام کاظم علیه السلام همچون پدر و اجداد پاکش، قبل از هر چیز بنده ی خالص خدا بود، و شیوه ی بندگی در تمام رفتار و گفتار و حرکات او […]

  ادامه ...

 • علی بن حمزه گوید:حضرت امام موسی بن جعفر (ع) را در مزرعه خود دیدم که به زحمت کار میکرد و بسیار عرق کرده بود. عرض کردم: « فدایت شوم! خدمتکاران […] 0

  امام کاظم و کار در مزرعه

  علی بن حمزه گوید:حضرت امام موسی بن جعفر (ع) را در مزرعه خود دیدم که به زحمت کار میکرد و بسیار عرق کرده بود. عرض کردم: « فدایت شوم! خدمتکاران […]

  ادامه ...

 • هشام بن احمر می گوید: همراه امام کاظم علیه السلام بودم، آن حضرت سوار بر مرکب بود و با هم در خارج شهر مدینه حرکت می کردیم، [ صفحه ۱۲۱] […] 0

  سجده شکر و استغفار بسیار امام کاظم

  هشام بن احمر می گوید: همراه امام کاظم علیه السلام بودم، آن حضرت سوار بر مرکب بود و با هم در خارج شهر مدینه حرکت می کردیم، [ صفحه ۱۲۱] […]

  ادامه ...

 • تقیه، یعنی پنهان نمودن ایمان و عقیده با اظهار رفتاری ناهماهنگ. تقیه یک تاکتیک برای حراست از عقیده حق میباشد. در برابر تقیه نفاق است که منافق با رفتاری هماهنگ […] 0

  امام کاظم و تقیه

  تقیه، یعنی پنهان نمودن ایمان و عقیده با اظهار رفتاری ناهماهنگ. تقیه یک تاکتیک برای حراست از عقیده حق میباشد. در برابر تقیه نفاق است که منافق با رفتاری هماهنگ […]

  ادامه ...

 • امام که الگوی دیگران است در صفات انسانی و ارزشهای الهی باید از دیگران برتر باشد. به همین خاطر امامان معصوم (ع) در صفات والای انسانی از همگان برترند. صفات […] 0

  سخاوت امام کاظم

  امام که الگوی دیگران است در صفات انسانی و ارزشهای الهی باید از دیگران برتر باشد. به همین خاطر امامان معصوم (ع) در صفات والای انسانی از همگان برترند. صفات […]

  ادامه ...

 • امام کاظم (ع) مانند بادیهنشینان لباس میپوشید. ابن خلدون [۱] و دیگران، هدف ایشان را از اینگونه لباس پوشیدن، ساده زیستی و پرهیز از خوی اشرافی گری و استکباری دانستهاند.به […] 0

  زهد و ساده زیستی امام کاظم

  امام کاظم (ع) مانند بادیهنشینان لباس میپوشید. ابن خلدون [۱] و دیگران، هدف ایشان را از اینگونه لباس پوشیدن، ساده زیستی و پرهیز از خوی اشرافی گری و استکباری دانستهاند.به […]

  ادامه ...

 • همه رفتارهای امامان الگوی دیگران است. همگان شیوهی زندگی و دینی را باید از امامان که اندیشه و رفتارشان بیدغدغه است بیاموزند. امام کاظم (ع) که همانند دیگر امامان از […] 0

  قرآن خواندن امام کاظم

  همه رفتارهای امامان الگوی دیگران است. همگان شیوهی زندگی و دینی را باید از امامان که اندیشه و رفتارشان بیدغدغه است بیاموزند. امام کاظم (ع) که همانند دیگر امامان از […]

  ادامه ...

 • جود و سخاوت، از بارزترین صفات پیشوای هفتم (ع) بود. آن گرامی امکانات مالی خود را که از راه زراعت و کشاورزی به دست آورده بود، در اختیار نیازمندان میگذاشت؛ […] 0

  جود و بخشش امام کاظم

  جود و سخاوت، از بارزترین صفات پیشوای هفتم (ع) بود. آن گرامی امکانات مالی خود را که از راه زراعت و کشاورزی به دست آورده بود، در اختیار نیازمندان میگذاشت؛ […]

  ادامه ...