آرشیو سیره عملی و رفتاری

 • فضل بن ربیع حکایت کند: روزی هارون الرشید با حالت غضب، شمشیر به دست بر من وارد شد و گفت: همین الان باید این حجازی – یعنی؛ حضرت موسی بن […] 0

  برخورد امام کاظم با دشمن دوست نما

  فضل بن ربیع حکایت کند: روزی هارون الرشید با حالت غضب، شمشیر به دست بر من وارد شد و گفت: همین الان باید این حجازی – یعنی؛ حضرت موسی بن […]

  ادامه ...

 • امام (ع) بسیاری از ایام زندگی خود را در طاعت خدا میگذراند. همواره روزها روزهدار و شبها را در حال نماز بود، بخصوص از آن وقتی که هارون او را […] 0

  روزه امام کاظم

  امام (ع) بسیاری از ایام زندگی خود را در طاعت خدا میگذراند. همواره روزها روزهدار و شبها را در حال نماز بود، بخصوص از آن وقتی که هارون او را […]

  ادامه ...

 • قرآن مجید، انیس خلوتهای امام (ع) و همدم وی به هنگام وحشتش بود. آن را با دقت و ژرفنگری تلاوت مینمود. زیباتر از هر کسی تلاوت میکرد، و هنگام خواندن […] 0

  قرآن تلاوت کردن امام کاظم

  قرآن مجید، انیس خلوتهای امام (ع) و همدم وی به هنگام وحشتش بود. آن را با دقت و ژرفنگری تلاوت مینمود. زیباتر از هر کسی تلاوت میکرد، و هنگام خواندن […]

  ادامه ...

 • آوردهاند وقتی آزار میشد یا پشت سرش بدگویی میکردند، همین که خبردار میشد، به جای واکنش منفی، کیسهای پر از زر و سیم برای آزار رسان میفرستاد. [۱] ابن جوزی […] 0

  گذشت امام کاظم

  آوردهاند وقتی آزار میشد یا پشت سرش بدگویی میکردند، همین که خبردار میشد، به جای واکنش منفی، کیسهای پر از زر و سیم برای آزار رسان میفرستاد. [۱] ابن جوزی […]

  ادامه ...

 • شخصی به نام موفق مداینی گوید:روزی حضرت ابوالحسن، امام موسی بن جعفر علیهما السلام، جد مرا جهت صرف ناهار دعوت نمود. جدم گفت: چون موقع صرف غذا فرا رسید و […] 0

  ضرورت سبزی همراه غذای امام کاظم

  شخصی به نام موفق مداینی گوید:روزی حضرت ابوالحسن، امام موسی بن جعفر علیهما السلام، جد مرا جهت صرف ناهار دعوت نمود. جدم گفت: چون موقع صرف غذا فرا رسید و […]

  ادامه ...

 • انسان پر خیر و برکت در هر جا باشد از برکات وی دیگران نیز بهره میبرند. مسیح (ع) در معرفی خود این گونه سخن گفت: کنت مبارکا اینما کنت؛ [۱] […] 0

  امام کاظم مظهر خیر

  انسان پر خیر و برکت در هر جا باشد از برکات وی دیگران نیز بهره میبرند. مسیح (ع) در معرفی خود این گونه سخن گفت: کنت مبارکا اینما کنت؛ [۱] […]

  ادامه ...

 • امام هفتم در یکی از باغات و نخلستانهای مدینه مشغول به کار بود. شاخ و برگ اضافی درختها را میزدود و میوهها را میچید. یکی از غلامهای امام یک مقدار […] 0

  حلم و حسن خلق امام کاظم

  امام هفتم در یکی از باغات و نخلستانهای مدینه مشغول به کار بود. شاخ و برگ اضافی درختها را میزدود و میوهها را میچید. یکی از غلامهای امام یک مقدار […]

  ادامه ...

 • ابن زیات میگوید وارد بر امام موسی (ع) شدم و حضرت در اتاقی مزین دیدم. فردا به حضرت مراجعه کردم، حضرت را با پیراهن خشن و در مکانی که جز […] 0

  رفتار شفاف امام کاظم

  ابن زیات میگوید وارد بر امام موسی (ع) شدم و حضرت در اتاقی مزین دیدم. فردا به حضرت مراجعه کردم، حضرت را با پیراهن خشن و در مکانی که جز […]

  ادامه ...

 • امام کاظم (ع)، وقت خود را تنظیم میکرد و از هر لحظه آن، به بهترین شکل بهره میگرفت. خواهر سندی میگوید: «زمانی که نگهداری و افتخار خدمت رسانی به امام […] 0

  نظم و وقت شناسی امام کاظم

  امام کاظم (ع)، وقت خود را تنظیم میکرد و از هر لحظه آن، به بهترین شکل بهره میگرفت. خواهر سندی میگوید: «زمانی که نگهداری و افتخار خدمت رسانی به امام […]

  ادامه ...

 • هدایت و ارشاد به سوی حق و طریق صواب از مهمترین امور اصلاحی است که امام (ع) بدان توجه داشت و مورخین در این مورد داستانها نوشتهاند از جملهی کسانی […] 0

  امام کاظم وارشاد گمراهان

  هدایت و ارشاد به سوی حق و طریق صواب از مهمترین امور اصلاحی است که امام (ع) بدان توجه داشت و مورخین در این مورد داستانها نوشتهاند از جملهی کسانی […]

  ادامه ...