آرشیو صحیفه امام کاظم – دعا برای کسی که در دریا و خشکی مسافرت میکند