آرشیو صحیفه امام کاظم – دعا در برطرف شدن ستم ستمگر