آرشیو صحیفه امام کاظم – دعا در تعویذ برای تمامی بیماریها 1