آرشیو صحیفه امام کاظم – دعا در جلوگیری از ترس از پادشاه