آرشیو صحیفه امام کاظم – دعا در جلوگیری از ستم ستمگر 3