آرشیو صحیفه امام کاظم – دعا در جلوگیری از مکر ستمگر 1