آرشیو علم راسخ امام کاظم

  • اشارهاصطلاح «علم راسخ» یک اصطلاح قرآنی و برگرفته شده از دو آیه [۱۱۲] ، از جمله آیه شریفهی ذیل است: [ صفحه ۳۶] «… و ما یعلم تاویله الا الله […] 0

    علم راسخ امام کاظم

    اشارهاصطلاح «علم راسخ» یک اصطلاح قرآنی و برگرفته شده از دو آیه [۱۱۲] ، از جمله آیه شریفهی ذیل است: [ صفحه ۳۶] «… و ما یعلم تاویله الا الله […]

    ادامه ...