آرشیو مقام علمی امام کاظم

  • علم امامان علیهمالسلام لدنی و خدادادی است نه اکتسابی؛ از این رو، آن بزرگواران از همان دوران کودکی به آنچه مردم بدان نیاز داشتند عالم بودند و در هر موردی […] 0

    مقام علمی امام کاظم

    علم امامان علیهمالسلام لدنی و خدادادی است نه اکتسابی؛ از این رو، آن بزرگواران از همان دوران کودکی به آنچه مردم بدان نیاز داشتند عالم بودند و در هر موردی […]

    ادامه ...