آرشیو موسی بن جعفرحوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

 • همه ی مردم مسلمان از دور و نزدیک همچون عاصیان سرکش، به حرکت درآمدند، در حالی که هر نوع زنجیر، قید و بند و موانعیرا که بر سر راهش بود، […] 0

  نهضت بزرگ علویان

  همه ی مردم مسلمان از دور و نزدیک همچون عاصیان سرکش، به حرکت درآمدند، در حالی که هر نوع زنجیر، قید و بند و موانعیرا که بر سر راهش بود، […]

  ادامه ...

 • منصور به انتظار موسم حج ماند، همین که موسم حج فرا رسید، او و اطرافیانش راهی بیت الله الحرام شدند، و پس از پایان مراسمحج به مدینه مراجعت کرد، در […] 0

  دستگیری علویان

  منصور به انتظار موسم حج ماند، همین که موسم حج فرا رسید، او و اطرافیانش راهی بیت الله الحرام شدند، و پس از پایان مراسمحج به مدینه مراجعت کرد، در […]

  ادامه ...

 • همین که موسی هادی، ریشهی علویان را از بیخ و بن برکند، شروع به تار و مار کردن، و کشتار باقیمانده آنان کرد و به یاد بزرگصفحه ۲۲۲ از ۲۷۲به […] 0

  تهدید امام کاظم علیه السلام

  همین که موسی هادی، ریشهی علویان را از بیخ و بن برکند، شروع به تار و مار کردن، و کشتار باقیمانده آنان کرد و به یاد بزرگصفحه ۲۲۲ از ۲۷۲به […]

  ادامه ...

 • وقتی که دولت بنیامیه زیر چکمه های سپاهیان عباسی و ضربات پیاپی آنان در آستانهی نابودی قرار گرفت، ابوسلمه که ملقب بهوزیر آل محمد (ص) بود، تصمیم گرفت که خلافت […] 0

  موضع امام صادق علیه السلام با ابوسلمه

  وقتی که دولت بنیامیه زیر چکمه های سپاهیان عباسی و ضربات پیاپی آنان در آستانهی نابودی قرار گرفت، ابوسلمه که ملقب بهوزیر آل محمد (ص) بود، تصمیم گرفت که خلافت […]

  ادامه ...

 • رسیدند، « هاشمیه » کاروان علویان صحرا را در مینوردید و آنان را به سمت قبرها و سیاهچالها شتابان میبرد، تا این که به محلمنصور دستور داد آنها را به […] 0

  علوسان در هاشمیه و رفتار منصور با آنها

  رسیدند، « هاشمیه » کاروان علویان صحرا را در مینوردید و آنان را به سمت قبرها و سیاهچالها شتابان میبرد، تا این که به محلمنصور دستور داد آنها را به […]

  ادامه ...

 • همین که نصر بن سیار توانمندی ابومسلم و استحکام نفوذ او را دید، نامهای نزد بزرگ امویان – مروان – فرستاد، و در نامه از اوخواست که به کمک او […] 0

  ابومسلم و نصر بن سیار

  همین که نصر بن سیار توانمندی ابومسلم و استحکام نفوذ او را دید، نامهای نزد بزرگ امویان – مروان – فرستاد، و در نامه از اوخواست که به کمک او […]

  ادامه ...

 • علویان از این طاغوت، چشم رحم و مروت داشتند و از او درخواست عفو میکردند اما هیچ گاه این همه درخواست باعث تحریکصفحه ۱۹۸ از ۲۷۲عواطف انسانی و رحم و […] 0

  تقاضای رحم و گذشت علویان

  علویان از این طاغوت، چشم رحم و مروت داشتند و از او درخواست عفو میکردند اما هیچ گاه این همه درخواست باعث تحریکصفحه ۱۹۸ از ۲۷۲عواطف انسانی و رحم و […]

  ادامه ...

 • همین که منصور علویان را دستگیر کرد و آنان را در سیاهچالها زندانی نمود، به والی خود دستور داد تا اموال ایشان را مصادرهکند و بردگان آنها را بفروشد. [ […] 0

  مصادره ی اموال علویان

  همین که منصور علویان را دستگیر کرد و آنان را در سیاهچالها زندانی نمود، به والی خود دستور داد تا اموال ایشان را مصادرهکند و بردگان آنها را بفروشد. [ […]

  ادامه ...

 • ابتدا دعوت به نهضت بر ضد حکومت اموی، از مدینه شروع شد، اما پس از قتل ناگهانی ابوهاشم، نهضت به حمیمه در بلقاء شاممنتقل شد و آن جا مرکز نهضت […] 0

  مرکز نهضت علویان

  ابتدا دعوت به نهضت بر ضد حکومت اموی، از مدینه شروع شد، اما پس از قتل ناگهانی ابوهاشم، نهضت به حمیمه در بلقاء شاممنتقل شد و آن جا مرکز نهضت […]

  ادامه ...

 • صفحه ۱۸۲ از ۲۷۲تاریخ زندگی این طاغوت خونخوار پر از انبوه جرایم و جنایات است و سیاست او با تمام نیرو، در برابر کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) ایستاده بود […] 0

  جنایات منصور

  صفحه ۱۸۲ از ۲۷۲تاریخ زندگی این طاغوت خونخوار پر از انبوه جرایم و جنایات است و سیاست او با تمام نیرو، در برابر کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) ایستاده بود […]

  ادامه ...