آرشیو نتیجه توسل به امام کاظم

 • بانویی را در بغداد دیدند که شتابان حرکت می کند، از او سوال شد به کجا می روی؟ گفت: «به سوی مرقد موسی بن جعفر علیه السلام، زیرا پسرم در […] 0

  نتیجه توسل به امام کاظم

  بانویی را در بغداد دیدند که شتابان حرکت می کند، از او سوال شد به کجا می روی؟ گفت: «به سوی مرقد موسی بن جعفر علیه السلام، زیرا پسرم در […]

  ادامه ...

 • بانویی را در بغداد دیدند که شتابان حرکت میکند، از او سوال شد به کجا میروی؟گفت: «به سوی مرقد موسی بن جعفر (ع)، زیرا پسرم در زندان است و برای […] 0

  نتیجه توسل به امام کاظم

  بانویی را در بغداد دیدند که شتابان حرکت میکند، از او سوال شد به کجا میروی؟گفت: «به سوی مرقد موسی بن جعفر (ع)، زیرا پسرم در زندان است و برای […]

  ادامه ...