آرشیو نسب شفاف امام کاظم

  • اشارهنسب پاک و شفاف از افتخارات هر فرد و قبیله میباشد. امیرالمؤمنین (ع) در مورد نسب شفاف و پاک خویش به معاویه خطاب نمود، و لیس الصریح [ صفحه ۹۲] […] 0

    نسب شفاف امام کاظم

    اشارهنسب پاک و شفاف از افتخارات هر فرد و قبیله میباشد. امیرالمؤمنین (ع) در مورد نسب شفاف و پاک خویش به معاویه خطاب نمود، و لیس الصریح [ صفحه ۹۲] […]

    ادامه ...