آرشیو نسب شفاف امام کاظم

  • نسب پاک و شفاف از افتخارات هر فرد و قبیله میباشد. امیرالمومنین (ع) در مورد نسب شفاف و پاک خویش به معاویه خطاب نمود، و لیس الصریح کاللصیق، [۱] «نسب […] 0

    نسب شفاف امام کاظم

    نسب پاک و شفاف از افتخارات هر فرد و قبیله میباشد. امیرالمومنین (ع) در مورد نسب شفاف و پاک خویش به معاویه خطاب نمود، و لیس الصریح کاللصیق، [۱] «نسب […]

    ادامه ...