آرشیو نشانه های امام

  • شرایط و ویژگیهای امام معصوم از قرآن و گفتار رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع) به دست میآید. امام باید از گناه معصوم باشد. امام باید از اشتباه مصون […] 0

    نشانه های امام

    شرایط و ویژگیهای امام معصوم از قرآن و گفتار رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع) به دست میآید. امام باید از گناه معصوم باشد. امام باید از اشتباه مصون […]

    ادامه ...