آرشیو نفوذ معنوی امام کاظم

  • پیشوای هفتم (ع) در پرتو عبادت و بندگی و اتصال به منبع کبریایی حقتعالی از آنچنان قدرت معنوی و نفوذ کلام برخوردار بود که افراد در اولین برخورد، جذب معنویت […] 0

    نفوذ معنوی امام کاظم

    پیشوای هفتم (ع) در پرتو عبادت و بندگی و اتصال به منبع کبریایی حقتعالی از آنچنان قدرت معنوی و نفوذ کلام برخوردار بود که افراد در اولین برخورد، جذب معنویت […]

    ادامه ...