آرشیو هارون عباسی مرد چند چهره

  • در جامعه گاه به افرادی بر میخوریم که از نظر منش و شخصیت دارای شخصیت و چهره واحدی نیستند بلکه دو یا چند چهرهای هستند؛ در نتیجه، اعمال و رفتار […] 0

    هارون عباسی مرد چند چهره

    در جامعه گاه به افرادی بر میخوریم که از نظر منش و شخصیت دارای شخصیت و چهره واحدی نیستند بلکه دو یا چند چهرهای هستند؛ در نتیجه، اعمال و رفتار […]

    ادامه ...